Магазин за луксозни подаръци

Условия

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ1.Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством интернет магазина www.vip365.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона Поръчка, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /името на сайта/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на vip365.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
4. След кликане на бутона "Потвърди", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. 
5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

II. ДОСТАВКА

7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката след доставката. След получаване на стоката от клиента, ако той не изяви претенции или желание за връщане и подпише придружаващите я документи, се счита че стоката е в отличен вид и клиента няма право на връщане поради установени дефекти или наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката.
Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху куриера/доставчика. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
8. Рекламации, отнасящи се до механични повреди, възникнали по време на транспорта, ще бъдат разглеждани само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка. В този случай Клиента може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че Клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването ѝ отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката на Клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма - Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. Клиента има право да върне стоката веднага за сметка на ТЪРГОВЕЦА. В случаите, когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
При отказ за получаване на стоката, извън описаните случаи, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

IV. ЦЕНИ

9. Цените, посочени на сайта не/включват опаковане и транспортиране. В случай, че СЛЕД ДОПЪЛНИТЕЛНА УГОВОРКА С ТЪРГОВЕЦА, стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина vip365.bg.
11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 
13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата /името на сайта/.
14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите: 

 
• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от vip365.bg услуги; 
• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
•  да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 
•  да не извършва злоумишлени действия; 
• да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

 
14а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

15. ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
16. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на /името на сайта/.  
17. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта/.
17а. ТЪРГОВЕЦЪТ  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 
18. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
19. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@vip365.bg, ТЪРГОВЕЦЪТ  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 
21. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.  
22. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ 

23. ТЪРГОВЕЦЪТ  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
23а. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ 

24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър.
26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
27. Интернет магазина  vip365.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.
28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.
29. Магазинът е собственост на юридическото лице "Нови Мобилни Технологии" ООД 
Нови Мобилни Технологии ООД 
Идент. № 203149528 ИН по ДДС: BG203149528  

II. OPC

 

Онлайн решаване на спорове
 

III. КЗП


КЗП

 

IV. Отказ от онлайн покупка


Срокът за връщане е 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на стоката. В обратно изпратената пратка освен формуляр за връщане на закупена стока, трябва да бъде приложено и доказателството за закупуването (документ от куриер или разпечатка на имейла, изпратен от на търговеца).
Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани (разпечатване на целофана или скъсана кутия се счита за нарушена цялост на опаковката).
Стоката може да бъде върната в офиса на фирмата чрез куриер. Транспортните разходи са за сметка на Клиента и не се възстановяват. Пратки, изпратени с наложен платеж не се приемат. След получаване на върната стока и прегледа й (информация, за което ще бъде изпратена по e-mail или телефон), стойността без транспортните разходи се възстановяват на Клиента –  по банкова сметка в срок до 14 работни дни.
1) Продуктът трябва да е неизползван и неотварян, без каквито и да е външни следи от употреба. 
2) Цялостта на продукта не трябва да бъде нарушавана - трябва да бъде изпратен обратно към нас в състоянието, в което е получен.
3) Да не е увредена опаковката му /измачкана, изцапана, скъсана, разкъсана, облепена с тиксо/. 
4) Да няма следи от употреба, драскотини, удари по самия продукт.
5) Да няма липсващи аксесоари - ако бъдат изпратени такива към самата поръчка

Ако посочените по-горе условия не са спазени, си запазваме правото да откажем връщане. 

Отказ от онлайн покупка 19 Kb (docx) свали

V. Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни
 
Настоящата политика на “Нови Мобилни Технологии” ООД за защита на неприкосновеността на Личните данни описва как ние използваме, съхраняваме и защитаваме Вашата лична информация, която ни предоставяте във връзка с използването на услугите ни   чрез платформата ( уебсайта)  ниhttps://vip365.bg. Тази политика е неизменна част от Общите условия за ползване на сайта.
 
Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни. 
 
Важно е да знаете, че:
• Регистрирайки се в платформата ни, Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.
• Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Платформата ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за използване на услугите на нашата платформа би означавал отказ да използвате съответните услуги.
• В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание.
 
 
§1 Събиране, използване и съхраняване на лични данни
При използване на онлайн услугите на https://vip365.bg ние събираме от Вас различни данни, част от тях представляващи лични данни. При тях става дума за данни касаещи лични или материални отношения на определено физическо лице или такива, с които то може да бъде идентифицирано еднозначно като напр. Вашето име, Вашият адрес, Вашият имейл адресили Вашият телефонен номер.
1. Посещения на сайта
При посещение на сайта https://vip365.bg се събират следните данни, чието съхранение има за цел да осигури функционирането на системите и да осигури статистическа информация за посещенията в анонимна форма: заглавие на посетената страница, използван браузър, операционна система, интернет доставчик, домейн на запитването, дата и час на достъпа, използвани търсачки, имена на изтеглените файлове.
https://vip365.bgВи препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване на https://vip365.bgпосредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.
Чрез влизането/използването на https://vip365.bg, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита  от трети лица.
Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.
При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.
https://vip365.bgси запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до https://vip365.bg, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.
Също така, достъпът в сайта може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.
https://vip365.bgще положи всички усилия да осигури достъп без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.
Други данни, имащи характера на лична информация, се събират само, ако бъдат предоставени доброволно, например при попълването формуляр за контакт или запитване или регистрация в сайта. Предоставените от Вас лични данни в зависимост от характера им се използват от https://vip365.bg за отговор на Вашите запитвания, за обработка на Вашите поръчки, както и за цели, свързани с техническото администриране на сайта. По-конкретно данните се използват както следва:
2. Формуляри за контакт
Когато се свързвате с https://vip365.bgпосредством онлайн формуляр за контакт се съхраняват Вашите имена, обръщение, e-mail адрес, областта, за която се отнася Вашето запитване, заявеният от Вас тип потребител (физическо лице или фирма), така че въведеното от Вас в съответното поле съобщение да бъде насочено към съответното лице, което да отговори на запитването Ви. Събраните чрез формулярите за контакт данни не се ползват за други цели, в т. ч. не се използват за изпращане на реклама.
3. Проучване на пазара (напр. Register&Win / Регистрирай се и спечели)
https://vip365.bg използва Вашите данни за целите на проучване на пазара в рамките на определеното от закона и когато изрично сте се съгласили с това при покупка на артикул от магазина.
В рамките на акция „Register&Win“/“ Регистрирай се и спечели“ или при други подобни за целите на проучването на пазара https://vip365.bg съхранява Вашите обръщение, имена, адрес, e-mail, телефон, тип клиент (физическо лице или фирма), който Вие сами сте определили, а също така, в случай, че сте направили поръчка, артикулен номер, наименование на продукта, дата на покупката и заявеният от Вас интерес към други активности.https://vip365.bg ще използва Вашите данни за целите на проучването или реклама на продуктите си, само ако сте заявили съгласие за това с абонаментза нашият бюлетин. В противен случай данните Ви ще се използват само за да бъдете информиран, ако спечелите награда.
 
4. Игри
При провеждането на промоционални игри https://vip365.bg съхранява само необходимите за изтегляне и разпределяне на печалбите и провеждане на съответната игра данни (напр. Вашето име, адрес, e-mail). Само в случай, че изрично сте заявили съгласие за използване на Вашите данни за други цели, https://vip365.bg  ще използва данните и за пазарни проучвания или за разпространение на информационни бюлетини.
5. Информационен бюлетин
Можете да се абонирате за информационния бюлетин на https://vip365.bg и без да посочвате името си, само посочвайки e-mail адрес и изразявайки съгласието си да го получавате като маркирате чек-бокса със следния текст:
„Желая да получавам информационния бюлетин на https://vip365.bg  и се абонирам за него “.
След като потвърдите съгласието си, което става с изпращането на e-mail за потвърждение на абонамента, https://vip365.bg  ще използва e-mail адреса Ви като получател на информационния бюлетин, чрез който ще бъдете информирани регулярно за актуалните промоции и продуктите на https://vip365.bg.
§ 2 Предоставяне и изтриване на лични данни
 
Предоставените от Вас лични данни се използват от https://vip365.bg  за осигуряване на отговор на Вашите запитвания, за обработка на Вашите поръчки, както и за целите на техническото администриране на сайтовете.
Предоставяне, продажба или друга форма на предаване на Вашите личните данни на трети страни е допустимо само, когато има за цел осъществяване на договора / продажбата или е необходимо за осъществяване на плащането и доставкатаили Вие изрично сте изразили съгласие за това. Например при поръчка онлайн може да се наложи https://vip365.bg  да предостави на доставчик Вашия адрес и данните от поръчката, в случай че доставката ще бъде извършена директно от завода или склада на производителя до Вас. Нашите доставчици получават само информацията необходима за изпълнение на възложената задача. Използването на информацията по друг начин не се разрешава.
https://vip365.bg  не изключва възможността за вътрешно предаване на данни за целите на проучване на пазара. Имате право и възможност да забраните използването на Вашите данни за тези цели.
https://vip365.bg  обръща внимание, че по искане на отговорните институции ние имаме право, респ. сме задължени в отделни случаи да предоставим информация за данни, когато се цели преследване на престъпление или предотвратяване на заплаха от полицейските органи.
§ 3 Сигурност и защита на данните
 
https://vip365.bg  е предприел множество мерки за сигурност с цел да защити адекватно личните данни.
Нашите бази данни са защитени чрез прилагането на физически и технически мерки за сигурност и процеси, така че достъпът до данните е ограничен до специално оторизирани за целта лица в съответствие с настоящата Декларация за защита на данните. Нашата информационна система се намира зад софтуерна защитна стена, която ограничава достъпа от останалите мрежи свързани в интернет. Достъп до лични данни се предоставя само на служители, които се нуждаят от тази информация за осъществяване на определена задача. Служителите ни биват обучавани в областите на сигурността и практиките за защита на данните.
При събиране на лични данни от нашите интернет сайтове предаването им се осъществява криптирано посредством стандартния за индустрията протокол Secure-Socket-Layer (SSL). Чувствителна информация като номера на кредитни карти и банкови сметки не се събира и съхранява.
При комуникация чрез e-mail пълната защита на данните не може да се гарантира от наша страна.
§ 4 Бисквитки (Cookies) / Реклама на основа на употребата (Behavioural Advertising)

Нашите сайтове използват "бисквитки" ("cookies") за т. нар. поведенческо таргетиране („Behavioural Targeting“). Става дума за текстови файлове, чрез които на Вашия твърд диск се записват данни за употребата (посетени сайтове, брой посещения, време и продължителност на посещението и др.), както и профили на употребата. Тези профили на употребата се анонимизират и се оценяват в специален технически (статистически) процес, за да се осигури възможност при следващи посещения на други сайтове на потребителя да се предоставят реклами (напр. банери) базирани на интересите му. В този случай в бисквитките не се съхраняват никакви лични данни като име, адрес, e-mail.
Посредством настройките на браузъра си можете да изключите съхраняването на "бисквитки". 
§ 5 Вашите права
По всяко време можете в съответствие с разпоредбите на законодателството да поискате информация за съхранените данни, касаещи Вашата личност, техния произход и получател, както и за целта на тяхната обработка. Освен това имате право по определения в законодателството начин данните да бъдат поправени или изтрити, както и да заявите отказ те да бъдат използвани.
Ако желаете да прекратите съгласието си за получаване на информационен бюлетин, моля кликнете върху линка "Прекратяване на абонамент" в някой от получените от Вас бюлетини.
Чрез регистрирането в сайта https://vip365.bg,извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на https://vip365.bg(дружеството “Нови Мобилни Технологии” ООД ) и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от “Нови Мобилни Технологии” ООД :
    Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на https://vip365.bg) на предоставените e-mail адреси от потребителите.
   Участие в конурси, промоции;Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на сайта и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;За да осигури достъпа до ограничени раздели на сайта;Пазарни изследвания;Следене на продажбени данни.
 
https://vip365.bgможе да разкрие тази информация на неговите дистрибутори и агенти, при условията на споразумения за поверителност, извършване на определени дейности от страна на https://vip365.bg, но без ограничения – за обработване и изпълнение  на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща или SMS, проучвания и анализи на продажбите, плащания с кредитни карти. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.
https://vip365.bg  ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността. Това  включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами. Разбира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели, различни от посочените.
На основата на една изпратена поръчка на e-mail адрес office@vip365.bg,  потребителите могат да имат, безплатно, следните права:
–       Веднъж на година, потвърждаването, че личните данни  се обработват или не;
–       да се намесват при предоставянето на данни;
–       да се противопоставят на обработката на данни заради законни и основателна причини, свързани с конкретната ситуация.
 
Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg